ระเบียบนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ระเบียบโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2565

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เห็นควรวางระเบียบปฏิบัติของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ในอันที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของโรงเรียน จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

• ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ว่าด้วยแนวการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช 2565

• ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

• ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียนที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

• ข้อ 4 การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี

Contact Website (ติดต่อเว็บไซต์)
Contact School (ติดต่อโรงเรียน)
Contact Activitys (ติดต่อโรงเรียน กิจกรรม)