เกี่ยวกับโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ประวัติโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เกิดจากแนวความคิดของชุมชนร่วมกับนายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเลือกเรียนตามความสามารถของตนเอง

อีกทั้งเป็นการรองรับนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองและนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองให้มีที่เรียน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการหาสถานที่ศึกษาต่อให้กับบุตรหลานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เทศบาลนครระยองจึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2551 และเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นปีแรก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี นายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบหมายให้ นายชณินทร์ บรรจงอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ วิทย์– คณิต (สสวท.) สองภาษา (EIT) และทั่วไป

  • ประวัติโรงเรียน

    ไปยังหน้าเพจ • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

 
รัศมี 9 แฉก

หมายถึง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และคนไทยทุกคน โดยเน้นเรื่อง ความพอเพียง

แสงยอดฉัตร

หมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นแนวทางส่องนำชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ฉัตร 3 ชั้น

ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แสดงถึงที่มาของโรงเรียนว่าพัฒนามาจากพื้นที่ของวัดโขดใต้คลายกังวล นักเรียนจึงเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมไทย

ข้อมูลภายในโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ข้อมูล
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโชคใต้) บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ (Identity)
ไปลามาไหว้
เอกลักษณ์ (Unique)
สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา : การศึกษาทำให้เจริญงอกงงาม
คำขวัญโรงเรียน (Motto)
พัฒนาตนเป็นคนดี ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีความเป็นไทย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
สีประจําโรงเรียน (School color)
(ชมพู – ขาว)

ระเบียบโรงเรียนระเบียบนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เห็นควรวางระเบียบปฏิบัติของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ในอันที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านความประพฤตินักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของโรงเรียน จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

• ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ว่าด้วยแนวการปฏิบัติตนของนักเรียน พุทธศักราช 2565

• ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

• ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ของโรงเรียนที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

• ข้อ 4 การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี

  • ระเบียบโรงเรียน

    ไปยังหน้าเพจ • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

Contact Website (ติดต่อเว็บไซต์)
Contact School (ติดต่อโรงเรียน)
Contact Activitys (ติดต่อโรงเรียน กิจกรรม)