Facebook

.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประเภท / ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
    - ผู้อำนวยการ    
    - รองผู้อำนวยการ       
รวม    
๒. ครูผู้สอน      
   - พนักงานครูเทศบาล  
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   - ครูอัตราจ้าง   ๑๕  
   - ครูต่างประเทศ    
รวม   ๒๙ ๑๐
๓. บุคลากรสนับสนุน      
  - ผู้ช่วย จนท.ธุรการ    
  - ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี    
  - พนักงานจ้างทั่วไป    
  - พนักงานขับรถ    
รวม    
รวมทั้งสิ้น ๒๙ ๑๒

 

 

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ


รอบรู้เรื่องอาเซียน