Facebook

.


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
            

                “โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)” เกิดจากแนวความคิดของชุมชนร่วมกับนายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเลือกเรียนตามอัจฉริยภาพของตนเอง  อีกทั้งเป็นการรองรับนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยองและนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองให้มีที่เรียน  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการหาสถานที่ศึกษาต่อให้กับบุตรหลานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางเทศบาลนครระยองจึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี พ.ศ.  2551 และเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2552 เป็นปีแรก  ตั้งแต่  1 เมษายน 2552  โดยมี  นายบุญสืบ  เจริญรัตน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมอบหมายให้  นายชณินทร์  บรรจงอักษร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โดยใช้สถานที่ของวัดโขดใต้ และใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จำนวน 3 อาคารเรียน มีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ อาคารอำนวยการ 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ วิทย์– คณิต (สสวท.) เสริมภาษา (EIT) และทั่วไป  โดยมีการทำสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเทศบาลนครระยองกับคณะครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดกระบวนการเรียนการสอนแนวเดียวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ การอบรมครู การทำสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ  เพื่อพัฒนานักเรียนและครูให้มีศักยภาพในทุกด้าน  โดยในปีแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน แบ่งเป็น  4 ห้องเรียน  โดยใช้อาคารเรียนสีฟ้าของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (วัดโขดใต้) เป็นสถานที่เรียนจำนวน 1 อาคาร  พร้อมทั้งโอนย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  มาสังกัดโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) แต่ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเดิม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  10 ห้องเรียน  341  คน และมีครูจำนวน  17 คน โดยย้ายจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน  ภารโรง  1 คน  นักศึกษาฝึกสอนจาก สพล. จังหวัดชลบุรี  2 คน

                ปีการศึกษา  2554  มีนักเรียนทั้งหมด  431  คน  มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารวิสุทธิ์คุณาการ  เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมและชั้นล่างโล่ง    มีผู้บริหารจำนวน 1 คน  มีครูประจำการจำนวน  20 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คนภารโรง 2 คน  นักศึกษาฝึกสอนจาก สพล. จังหวัดชลบุรี  1 คน

                ปีการศึกษา  2555  ทางเทศบาลนครระยองได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นปีแรก ในหลักสูตรวิทย์-คณิต 1 ห้อง และอังกฤษ-จีน 1 ห้อง มีนักเรียน  ทั้งหมดจำนวน 481  คน

                ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีนักเรียน 475 คน และกำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนเพิ่มขึ้น เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารเรียน  สร้างรั้วโรงเรียน  ทาสีอาคารเรียน  สร้างห้องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ และในปีการศึกษานี้  เทศบาลนครระยองได้ทำบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  กับเมืองเหอฉือ  มณฑลกว่างสี  ประเทศจีน  ในการนำนักเรียนไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เป็นระยะเวลา  5  ปี  โดยในรุ่นแรกนำนักเรียน  จำนวน  31  คน ไปทัศนศึกษา  เป็นเวลา  10  วัน  ในเดือนกรกฎาคม  2556  เป็นการสนับสนุนนักเรียนด้านภาษาให้ได้ไปเรียนต่างประเทศ ได้สนทนากับเจ้าของภาษาและได้ประสบการณ์โดยตรง  อีกทั้งเป็นการรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย

                ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทั้ง  6  ชั้นเรียนคือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  มีจำนวนนักเรียน  585  คน  รวม 21  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  40  คน

                ปีการศึกษา  2558  มีจำนวนนักเรียน 765  คน  รวม 26  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  43  คน

                และในปีการศึกษา  2559  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์อย่างละ 1 หลัง  มีจำนวนนักเรียน  840  คน  รวม  29  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  47  คน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ


รอบรู้เรื่องอาเซียน