Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


                โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2650 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารวิสุทธิ์คุณากร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ระดับชั้น ม.1     http://drive.google.com/file/d/0B513ameWH0oLdHg2a1YtRDJISXc/view
ระดับชั้น ม.4   http://drive.google.com/file/d/0B513ameWH0oLUUhUR180M1ZBUTQ/view

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด