Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


   วันที่  25  กรกฎาคม 2559 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยองและ เทศบาลนครระยอง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างระบบคิดสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด