Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก  "วังน้ำเย็นวิชาการ"  ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม  2559

ระดับ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ได้เข้าร่วม

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

2

3

3

2

10

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5

4

1

1

11

รวม

7

7

4

3

21

หมายเหตุ

รางวัลชนะเลิศ                       1 รายการ  ได้แก่            การประกวดโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.ต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1       3 รายการ  ได้แก่  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ต้น /การแข่งขันคัดลายมือ ม.ปลาย /การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2       3 รายการ  ได้แก่  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ปลาย /กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.ปลาย / ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.ปลาย


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพนิตตา  แสงอรุณ


สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด